PRAVILA

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2011 i 93/2012 – dr. zakon), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 129/04), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama (“Službeni glasnik RS”, broj 129/04) i Odluke broj 462/19 zastupnika privrednog društva NEPI Real Estate Project One d.o.o. Beograd-Novi Beograd ul. Milutina Milankovića br. 9 Đ, matični broj: 21165719,  od dana 30.08.2019. godine, doneta su:

 

PRAVILA  NAGRADNE  IGRE  U ROBI I USLUGAMA

 

 “NA KORAK DO ŠOPINGA I PUTOVANJA

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom “NA KORAK DO ŠOPINGA I PUTOVANJA” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

 

 1. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

NEPI Real Estate Project One d.o.o. Beograd-Novi Beograd

Milutina Milankovića br. 9 Đ

matični broj: 21165719 pib: 109345294

zakonski zastupnici: Costin-Marius Barbu, direktor          i  Vlad-Razvan Sin, direktor.               

 

 

 1. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANJU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 30.08.2019. godine, zakonski zastupnici Costin-Marius Barbu, direktor i Vlad-Razvan Sin, direktor za privrednog društva NEPI Real Estate Project One d.o.o. Beograd-Novi Beograd ul. Milutina Milankovića br. 9 Đ,  doneli su Odluku broj 462/19 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “NA KORAK DO ŠOPINGA I PUTOVANJA”.

 

III.  NAZIV, VREME TRAJANJA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi i uslugama.

Naziv nagradne igre je “NA KORAK DO ŠOPINGA I PUTOVANJA”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) u periodu od 17. oktobra do 15. novembra 2019. godine.

 1. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem  ili boravištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije), kao i punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem/boravištem van teritorije Republike Srbije, imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, lica zaposlenih u prodajnim objektima koji se nalaze u sklopu Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119, lica zaposlenih u privrednim društvima: 1. NEPI Real Estate Project One d.o.o. Beograd , Milutina Milankovića 9đ,  Novi Beograd, matični broj: 21165719, 2. NEPI Real Estate Development d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 9đ,  Novi Beograd, matični broj: 21062359, 3. GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ul. Lješka br. 1/3, matični broj: 21348848 i marketinških agencija koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u prodajnim objektima koji učestvuju u nagradnoj igri, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Dobitnik neke od glavnih nagrada- putovanja mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne kraćim od 6 meseci od dana povratka sa nagradnog putovanja.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

 1. OPIS NAGRADNE IGRE

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem  ili boravištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije), kao i punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem/boravištem van teritorije Republike Srbije, koje u bilo kojem prodajnom objektu u sklopu Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119, tokom perioda trajanja nagradne igre ostvari pojedinačnu kupovinu u vrednosti od minimum 2.500,00 dinara koja je evidentirana na jednom fiskalnom računu, stiče pravo da učestvuje u nagradnoj igri.

Učesnik, nakon gore bliže opisane kupovine, je dužan da odnese fiskalni račun do Info pulta koji se nalazi u prizemlju Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119 i isti pokaže na uvid zaposlenom koji će mu poleđinu fiskalnog računa obeležiti pečatom Šoping centra „Promenada“. Ovlašćena lica na Info pultu će uneti broj mobilnog telefona učesnika u specijalno dizajniran kompjuterski program koji će automatski proslediti SMS poruku na broj mobilnog telefona učesnika i ista će u sebi sadžati jedinstveni kod i informaciju o načinu aktivacije koda.

Svaki kod sadrži  13 karaktera i isti se sastoji od kombinacije brojeva i slova.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 1210.

Broj 1210 biće dostupan za slanje sms-a počev od 17. oktobra 2019. godine u 08:00 do 14. novembra 2019. godine u 23:59 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

Struktura SMS poruke se sastoji iz jednog dela od 13 karaktera: 

AAAAAAAAAAA11

AAAAAAAAAAA11 – jedinstven kod koji se unosi nalazi se u SMS poruci koju je učesnik dobio na svoj broj mobilnog telefona  (ukupno 13 karaktera).

(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene pojedinačne kupovine u vrednosti od minimum 2.500,00 dinara koja je evidentirana na jednom fiskalnom računu, dobio SMS poruku sa kodom AAAAAAAAAAA11, onda šalje sms na broj 1210 sa tekstom: AAAAAAAAAAA11)

Učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun koji je na poleđini obeležen pečatom Šoping centra „Promenada“ i SMS poruku sa kodom , kao dokaz o kupovini.

SMS poruku sa kodom dobija samo potrošač koji je izvršio pojedinačnu kupovinu u vrednosti od minimum 2.500,00 dinara  koja je evidentirana na jednom fiskalnom računu u bilo kojem od objekata u sklopu Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.nagradnaigra.promenadanovisad.rs.

 1. IZNOS DOBITNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

 

 

TABELA 1. NAGRADNI FOND  U RSD

 

VRSTE NAGRADA

NAZIV NAGRADA

ukupan broj nagrada

       CENA/KOM

RSD

CENA

UKUPNO

RSD

Dnevne nagrade

Vaučer za Food court

87

 

1.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

 

87.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

Nedeljne nagrade

Poklon kartica PROMENADA

12

5.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

60.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

Prva glavna nagrada

Poklon kartica PROMENADA

1

50.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

50.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

Druga glavna nagrada

Poklon kartica PROMENADA

1

30.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

30.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

Treća glavna nagrada

Poklon kartica PROMENADA

1

20.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

20.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

Četvrta glavna nagrada

Poklon vaučer za putovanje

 

3

70.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

210.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

 

NAGRADE UKUPNO RSD

 

457.000,00 dinara oslobođeno od PDV-a

 

Nagradni fond čini roba i usluge.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Nagradni fond se sastoji od:

 1. Dnevne nagrade:
 • 87 h Vaučer za Food court u vrednosti od po 1.000,00 dinara, koji se mogu iskoristiti u Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119 i to isključivo za kupovinu hrane i pića u posebno organizovanom delu Šoping centra „Promenada“. Robni vaučer se ne može zameniti za novac.
 1. Nedeljne nagrade:
 • 12 h Poklon kartica PROMENADA koja predstavlja robni vaučer u vrednosti od po 5.000,00 dinara, koji se mogu iskoristiti u svim prodajnim objektima koji se nalaze u Šoping centru „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119. Robni vaučer se ne može zameniti za novac.
 1. Glavne nagrade
 • 1 h Poklon kartica PROMENADA koja predstavlja robni vaučer  u vrednosti od  000,00 dinara, koji se može iskoristiti u svim prodajnim objektima koji se nalaze u Šoping centru „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119. Robni vaučer se ne može zameniti za novac.
 • 1 Poklon kartica PROMENADA koja predstavlja robni vaučer u vrednosti od  000,00 dinara, koji se može iskoristiti u svim prodajnim objektima koji se nalaze u Šoping centru „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119. Robni vaučer se ne može zameniti za novac.
 • 1 h Poklon kartica PROMENADA koja predstavlja robni vaučer  u vrednosti od  000,00 dinara, koji se može iskoristiti u svim prodajnim objektima koji se nalaze u Šoping centru „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119. Robni vaučer se ne može zameniti za novac.
 • 3 h Poklon vaučer za putovanje za dve osobe u vrednosti od po 70.000,00 dinara. Dobitnik može, a do visine vrednosti vaučera, da bira turistički aranžman po svom nahođenju u periodu od 12.2019. do 30.05.2020. godine. Poklon vaučer se ne može zameniti za novac niti za neku drugu nagradu.

Rok važenja Vaučera za Food court koji predstavljaju dnevne nagrade je do 31.12.2019. godine.

Rok važenja Poklon kartica PROMENADA koji predstavljaju nedeljne nagrade, prvu glavnu nagradu, drugu glavnu nagradu i treću glavnu nagradu je do 31.01.2020. godine.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

Izvačenje dnevnih nagrada

Svi učesnici koji u toku jednog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS sa kodom na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog narednog radnog dana za prethodni dan i to počev od 18.10. do 15.11.2019. godine, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 3 DNEVNE nagrade.

Biće izvučeno ukupno 87 dobitnika DNEVNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE i NEDELjNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika dnevne nagrade biće vršeno na internet strani www.nagradnaigra.promenadanovisad.rs, na zvaničnoj Facebook stranici (@promenadanovisad) i na zvaničnoj Instagram stranici (@promenada.novisad) najkasnije u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

Izvlačenje nedeljnih nagrada

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS sa kodom na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajne dobitnike.

Izvlačenje dobitnika nedeljne nagrade biće vršeno:

 • 10.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 17.10. u 08:00č do 23.10.2016. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.
 • 10.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 24.10. u 00:00č do 30.10.2019. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.
 • 11.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 31.10. u 00:00č do 06.11.2019. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.
 • 11.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 07.11. u 00:00č do 13.11.2019. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.

Biće izvučeno ukupno 12  dobitnika nedeljne nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika nedeljne nagrade biće vršeno na internet strani www.nagradnaigra.promenadanovisad.rs,  na zvaničnoj Facebook stranici (@promenadanovisad) i na zvaničnoj Instagram stranici (@promenada.novisad) najkasnije u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

Izvlačenje glavne nagrade

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS sa kodom na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “space”.

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade biće vršeno:

-15.11.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 17.10. u 08.00č do 14.11.2019 u 23.59č).

Biće izvučeno ukupno 6 dobitnika glavne nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik GLAVNE nagrade više puta.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika glavne nagrade biće vršeno na internet strani www.nagradnaigra.promenadanovisad.rs,  na zvaničnoj Facebook stranici (@promenadanovisad) i na zvaničnoj Instagram stranici (@promenada.novisad) najkasnije u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena po dva rezervna dobitnika za GLAVNU i NEDELjNE nagrade, kao i jedan rezervni dobitnik za DNEVNE nagrade.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O izvlačenju dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu, broj telefona, broj dobitnog koda, te naziv i vrednost nagrade pojedinog dobitnika.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

– Darja Kustudija član,

– Boris Stevović predsednik

– Anja Kisić, član.

 1. IX. NAČIN OBJAVLjIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i konačni rezultati igre biće objavljeni na internet strani  www.nagradnaigra.promenadanovisad.rs, na zvaničnoj Facebook stranici (@promenadanovisad) i na zvaničnoj Instagram stranici (@promenada.novisad),  najkasnije do 01. decembra 2019. godine.

 1. OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Postupak obaveštenja dobitnika dnevnih nagrada

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o mestu preuzimanja iste.

Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

Postupak obaveštenja dobitnika nedeljnih nagrada

Priređivač će dobitnika nedeljne nagrade obavestiti slanjem SMS-a na broj telefona kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da najkasnije u roku od 5 dana pristupi u prostorije Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119, u kojem je izvršio kupovinu koja ga je kvalifikovala za učešće u nagradnoj igri i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime i adresu prebivališta .

Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu i ista će biti dodeljena prvom rezervnom dobitniku.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Postupak obaveštenja dobitnika glavne nagrade

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 3 dana (najkasnije do 20.11.2019. do 17č) od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj + 381 21 383 38 85 u vremenu od 10:00 do 16:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta i jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 1. URUČIVANJE NAGRADA

Postupak uručivanja dnevnih nagrada

Dobitnici će dnevne nagrade preuzimati na Info pultu koji se nalazi u prizemlju Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119 i prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše Potvrdu o preuzimanju nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun koji je na poleđini obeležen pečatom Šoping centra „Promenada“  i SMS poruku sa kodom, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Ukoliko navedeni uslovi ne budu ispunjeni, dobitnik će biti diskfalifikovan i nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Postupak uručivanja nedeljnih nagrada

Dobitnici će nedeljne nagrade preuzimati u službenim prostorijama koje se nalaze na nivou 2B Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119 i prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše Potvrdu o preuzimanju nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun koji je na poleđini obeležen pečatom Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu i SMS poruku sa kodom, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Ukoliko navedeni uslovi ne budu ispunjeni, dobitnik gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila.

 1. Postupak uručivanja glavne nagrade

Glavna nagrada će biti uručena najkasnije do 01.12.2019. godine. godine u prodajnom objektu u kojem je dobitnik izvršio kupovinu koja ga je kvalifikovala za učešće u nagradnoj igri, a koji se nalazi u sklopu Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119.

Ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, te će se nagrada dodeliti prvom rezervnom dobitniku.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade, odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, dužan je da potpiše Potvrdu o preuzimanju nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun koji je na poleđini obeležen pečatom Šoping centra „Promenada“ i SMS poruku sa kodom, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Dobitnici Poklon vaučera za putovanja dužni su da se obrate turističkoj agenciji SAT TRAVEL doo Beograd, ul. Kursulina br. 29, minimum mesec dana pre planiranog putovanja kako bi agencija imala mogućnost da im pruži veći izbor putnih aranžmana iz svoje ponude.

XII. NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije najmanje 15 dana pre početka nagradne igre.

XII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

XIII. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

XIV.  SAGLASNOST

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre shodno odredbi iz članova 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 114. i 116. Zakona o igrama na sreću, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

 • da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

 

 • da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre shodno odredbi iz članova 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)

 

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

 1. ISKLjUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI. ISKLjUČENJE ODGOVORNOSTI

Sve zahteve do momenta korišćenja nagrada koje predstavljaju robne vaučere, a koji su usmereni na validnost predmetnih vaučera, dobitnici će uputiti direktno priređivaču, a nakon korišćenja vaučera dobitnici će uputiti zahteve direktno dobavljaču nagrada, turističkoj agenciji i predstavnicima robnih marki izabranih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVII. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

XVIII. TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX. OBJAVLjIVANJE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

-fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

-dobitnicima.

 1. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je mesno nadležan sud u Beogradu.

XXI. STUPANJE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

u Beogradu 30.08.2019.godine

za NEPI Real Estate Project One d.o.o.

 

_____________________________________________

                                                                Boris Stevović, punomoćnik iz Ugovora o mandatu od 28.09.2018. godine